Statement of Financial Position - December 31, 2011

Nene Hutke, Inc.

Statement of Financial Position

As of December 31, 2011

ASSETS    
  Current Assets  
    Centenial Bank 637.30
  Total Checking/Savings 637.30
       
  Total Current Assets 637.30
       
  TOTAL ASSETS 637.30
       
       
LIABILITIES & NET ASSETS  
  Net Assets  
    Unrestricted 537.33
    Restricted 100.00
  Total Equity 637.33
       
  TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS 637.33